فرآیند پذیرش و ترخیص بیماران IPD

تعداد بازدید:۲۵۹
  • بیمار به واحد IPD مراجعه می کند. قرارداد مربوط به پذیرش را امضا می کند.
  • در همین قرارداد تعرفه بر اساس تبدیل به نرخ ETS و شماره حساب درآمد اختصاصی بیمارستان به بیمار اعلام می شود.
  • بیمار مبلغ ریالی تعرفه را به حساب بیمارستان واریز کرده و رسید بانکی را به حسابداری ارائه می کند.
  • حسابداری پرداخت را در فرم پذیرش بیمار تائید می کند.
  • بیمار به پذیرش مراجعه کرده و بستری می شود.
  • در پایان دوره بستری صورتحساب ارزی به زبان انگلیسی به بیمار ارائه می شود.

 

 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹