برنامه پزشکان کلینیک تخصصی

تعداد بازدید:۳۳۶۰

 

تغذیه

سونوگرافی

قلب

زنان

اطفال 2

 

داخلی 

داخلی 

اطفال

     تخصص

ایام هفته    

دکتر مهدیه حسینی نژاد

دکتر فرناز نسل سراجی

دکتر فاطمه امانی

دکتر مهسا شریفی نمین

دکتر سولماز جلال زاده

دکتر رضا محمدی

شنبه

سجاد حاجی زاده

زهره حسنی

نسب فرزانه

دکتر مهدیه حسینی نژاد

دکتر فرناز نسل سراجی

دکتر فاطمه امانی

دکتر مهسا شریفی نمین

دکتر سولماز

جلال زاده

دکتر رضا محمدی

یکشنبه

دکتر مهدیه حسینی نژاد

دکتر فرناز نسل سراجی

دکتر فاطمه امانی

دکتر مهسا شریفی نمین

دکتر سولماز

جلال زاده

دکتر رضا محمدی

دوشنبه

سجاد حاجی زاده

 

دکتر فرناز نسل سراجی

دکتر فاطمه امانی

دکتر مهسا شریفی نمین

دکتر سولماز

جلال زاده

دکتر رضا محمدی

سه شنبه

زهره حسنی نسب فرزانه

دکتر مهدیه حسینی نژاد

دکتر فرناز نسل سراجی

دکتر فاطمه امانی

دکتر مهسا شریفی نمین

دکتر سولماز

جلال زاده

دکتر رضا محمدی

چهارشنبه

سجاد حاجی زاده

دکتر مهسا شریفی نمین

دکتر سولماز

جلال زاده

دکتر رضا محمدی

پنجشنبه

 

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۲