ریاست

تعداد بازدید:۶۵۰۸

معاون درمان و رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان نمین

 

تلفن تماس: 32327396-045

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شرح وظایف: رئیس بیمارستان

1-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

2-هدایت و هماهنگی فعالیت های درمانی، اداری ،آموزشی بیمارستان

3-نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج براساس مقررات

4-بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پارکلینیکی

5-مطالعه گزارش های کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام  در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد

6-تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه

7-نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظوربهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات

8-تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امورات جاری، درمانی، بهداشتی، اداری و مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع کلی نواقص گسترش بیمارستان به مقامات مسؤول

9-نظارت و سرپرستی در مورد خدمات بیمارستان و رفع مشکلات موجود با نظر مسؤول مربوطه

10-نظارت برحسن اجرای خدمات پرستاری و بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان

11-اقدام لازم در مورد استخدام،اخراج،تشویق،تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان براساس مقررات مربوطه

12-نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات بیمارستان

13-نظارت بر امور مالی،تهیه بودجه سالیانه و ثبت هزینه ها و در آمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده

14-سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آیین نامه و دستور العمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۲