کارشناس بیماران بین الملل

تعداد بازدید:۲۵۲

هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار

هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعین پزشک پذیرش دهنده

هماهنگی با واحد ترخیص جهت براورد هزینه درمان

هماهنگی با شرکت تسهیل گر

هماهنگی با واحد انتظامات جهت چگونگی برخورد با بیمار و همراه

هماهنگی با گروه تسهیلگر جهت آمدن به بیمارستان و معرفی او به بیمار

کلیه همانگی های لازم میان دپارتمان IPD و دیگر قسمت های بیمارستان بایستی از طریق کارشناس IPD صورت گیرد و در صورت بروز

هر گونه مشکل توسط ریاست بیمارستان پی گیری و حل گردد.

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹