سوپروایزرین بالینی

تعداد بازدید:۳۲۶

آقای علی رضائی(کارشناس پرستاری)

آقای دلاور دادخواه(کارشناس ارشد پرستاری)

آقای امین آهنگری(کارشناس پرستاری)

خانم حبیبه راحیمی(کارشناس پرستاری)

خانم عشرت نجفی(کارشناس پرستاری)

خانم گلی قهرمانزاده(کارشناس پرستاری)

خانم فرحناز سوقاتی(کارشناس پرستاری)

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۱