پزشکان عمومی

تعداد بازدید:۱۱۰۷

اسامی پزشکان طب اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان نمین

خانم دکتر نسیم بابک

آقای دکتر سهند مهدوی اول

خانم دکتر زهرا عظیمی

خانم دکتر سارا رستم نژاد

آقای دکتر سید رضا موسوی

 

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۲