کارگزینی

تعداد بازدید:۴۶۱

کارگزین بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان نمین

آقای امید حبیبی

شرح شغل و وظایف کارشناس منابع انسانی( کارگزین)

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که شاغلین آن ها انجام امور مربوطه با امور اداری و استخدامی، برنامه ریزی نیروی انسانی، ارزشیابی، حقوق ودستمزد ، آموزش ضمن خدمت کارکنان، دیده بانی منابع انسانی و بازنشستگی را عهده دار هستند می باشد.

نمونه وظایف و مسؤولیت ها:

1-صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان، اعم از تغییر ضریب حقوقی، برقراری حقوق و مزایا،ترمیم حقوق،مأموریت آموزشی ، مرخصی بدون حقوق، ارتقاء طبقه و رتبه شغلی، تغییر پست سازمانی، برقراری نوبت کاری ، حق اولاد و عائله مندی ، حق اشعه و تغییر محل خدمت و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات اداری و با هماهنگی با معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

2-انجام امورات مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به رسمی قطعی،

3-انجام امورات مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان، احتساب سنوات خدمتی قبل از استخدام، اعمال مدرک تحصیلی، مجوز ادامه تحصیل، تغییر پست سازمانی و بارگزاری و تائید مدارک در سامانه ارتقاء شغلی  با هماهنگی و نظارت و تائید مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

4-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و دستور العمل ها و آیین نامه ها مربوط در راستای سیاست های ابلاغی

5-راهنمایی کارکنان در زمینه قوانین، مقررات و دستور العمل ها برحسب وظایف مربوطه

6-اجرای خط مشی تععین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن اجرای انجام هدفهای مورد نظر

7-مطالعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی و اظهار نظر  در مورد اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

8-انجام امورات مربوط به حضور و غیاب کارکنان، ثبت مرخصی کارکنان در سیستم حضور و غیاب و کارت مرخصی پرسنل و اعلام مانده مرخصی کارکنان.

9- انجام امور ات مربوط به مرخصی های استعلاجی کارکنان و معرفی به کمیسیون پزشکی دانشگاه و یا کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی

10-شرکت در جلسات لازم و کمیسیو نهای مختلف

11-انجام امورات مربوط به آموزش ضمن خدمت کارکنان و برگزاری دوره های عمومی ، شغلی، توجیهی بدو خدمت با همکاری و هماهنگی واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه

12-تهیه مدارک بازنشستگی کارکنانت

13-تهیه گزارشات لازم

14-انجام سایر امورات مربوطه

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۱