بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۶۶۱

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

پریسا هنرور نمین


شرح وظایف:

 تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

• تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

• تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

• تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی

• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

• پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

• تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

• تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان..

• تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

• نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

• پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

• ارتقاء نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

• نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

• همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی، تشکیلات بیمارستانی و غیره

• بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

• نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی

• نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها از طریق نرم افزار اعتباربخشی وزارتی

• همکاری درارتقاء نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

• پیگری مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

• انجام نظرسنجی های مختلف در زمینه های بیماران، کارکنان، همراهان، تغذیه و استخراج و گزارش شاخص های مرتبط در کمیته های بیمارستانی

• بررسی و تحلیل آمار های مرتبط با شکایات و ارائه گزارش تحلیلی در کمیته اخلاق پزشکی

• همکاری در تدوین برنامه ارتقا کیفی در مورد شاخص های مختلف اندازه گیری شده با روش های علمی و معتبر

• انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۱