امور اداری بیمارستان

تعداد بازدید:۴۴۰

امور اداری

محمد اکبری
مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شرح وظائف

کنترل حضور و غیاب کارکنان و اعلام وضعیت مرخصی ها و نحوه ورود خروج به ایشان.

نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه وراهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.

نظارت وسرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات اداری تا مرحله بایگانی.

نظارت درتهیه و تحویل ملزومات و توزیع آن به واحدهای اعلام نیاز کننده.

نظارت بر امورمربوط به نقلیه و ماموریت های کارکنان.

نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه.

نظارت بر انجام امور کارگزینی و پییگری.

نظارت بر صدور احکام صادره.

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۲