بخش دیالیز

تعداد بازدید:۱۸۹۰

مسئول بخش دیالیز:

خانم فاطمه شیخی

کارشناس پرستاری

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۱