بخش داخلی- اطفال

تعداد بازدید:۱۸۷۸

مسئول بخش داخلی - اطفال

خانم شقایق مولایی

شرح وظایف سرپرستار بخش داخلی و اطفال

۱- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات وکیفیت مراقبت

۲- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

۳- تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

۴- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز

۵- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

۶- برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

۷- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

۸-پ یش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

۹- توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

۱۰- ارزشیابی مستمر خدمات رائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایتمندی مددجویان، بیماران، همکاران با ابزار مناسب (مشاهده، چک لیست)

۱۱- همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروههای بازرسی

۱۲- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه

۱۳- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

۱۴- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، مددجویان، خانواده

۱۵- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

۱۶- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۲