آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۳۰۶

          مسئول واحد:

            خانم لیدا خدایی

         رشته تحصیلی:

            کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

      آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی نمین در بخش های:

پذیرش و نمونه گیری، بیوشیمی، سرولوژی و انعقاد، هورمون شناسی و آنالیز ماکروسکوپی و میکروسکوپی ادرار وانگل شناسی بصورت 24 ساعته فعال بوده و آماده خدمت به مراجعین محترم می باشد.

بخش پذیرش و نمونه گیری طبق قوانین نوع بیمه، نوع وشرایط آزمایش را به بیمار توضیح می دهد وسپس وارد سیستم کامپیوتریHis  می شود.

نمونه گیری بیماران سرپایی و بستری انجام می شود و توضیحات لازم در مورد نحوه گرفتن نمونه و زمان جوابدهی داده می شود.

از حساس ترین بخش های، بخش بیوشیمی است که آزمایشات (قند،چربی،انزیم های کبدی،بیلی روبین ، اوره و کراتینین، آلبومین، پروتیین ،هن، ترانسفرین، کلسیم، فسفر ،سدیم، پتاسیم و ...) با دستگاه های اوتوماتBT1500 و convergys ISE Analyzerانجام می گیرد.دستگاه ها با نمونه کنترل روزانه چک می شون و کالیبر لازم انجام می گیرد.در ضمن سرویس سالیانه دستگاه نیز با هماهنگی شرکت های پشتیبان انجام میگیرد.

بخش آنالیز ادرار که یک آزمایش حساس و کمک کننده است با نوارهای ادراری، سانتریوفوژو بررسی میکروسکوپی نمونه گزارش می شود.

کشت ادرار و آنتی بیوگرام نیز دایر می باشد که حداقل زمان لازم برای جوابدهی 2 روز است و درصورت نمونه های آلوده و مشکوک ،با بیمار تماس گرفته و کشت تکرار می گردد.

نمونه های مدفو نیز در یک یا سه نوبت از نظر انگل شناسی و خون مخفی بررسی می گردند.

در صورت مثبت بودن نمونه با واحد کنترل بیماری ها تماس گرفته می شود.

بخش سرولوژی آزمایشاتCRP وRFو رایت و2ME را بررسی می کنند.

در صورت مثبت بودن آزمایشات تب مالت با واحد کنترل بیماری ها تماس گرفته میشود.

بخش انعقاد آزمایشات حساسPTوPTTکه آزمایشی حساس و مهم برای بیماران وارفارینی و هپارینی است بررسی شده و نتیجه در اسرع وقت گزارش می شود.

بخش بانک خون در حال حاضر غیرفعال می باشد.

بخش هورمون شناسی در حال حاضر آزمایش تیرویید را بصورت هفتگی و آزمایشاتHCVAbوHIVAbوHBSAgرا هر 10 روز با روش الایزا انجام می دهند. دلیل تاخیر جواب آزمایشات شرایط محدود کننده می باشد.

بخش هماتولوژی با دستگاه سیسمکسKX21Nانجام می گیرد،که این دستگاه نیز روزانه با خون کنترل از نظر صحت و دقت بررسی می شود.لام های خونی غیرنرمال یا با پلاکت پایین نیزبررسی می گردند.

هر 3 ماه یکبار نیز نمونه گیری از بخش ها انجام میگیرد ونتیجه به کنترل عفونت گزارش می شود.

دمای یخچال و محیط نیز روزانه ثبت می گردند.

تاریخ انقضا، شرایط نگهداری و کیفیت کیت ها چک میگردد.

این آزمایشگاه سالانه در کنترل کیفی خارجی با مدرک بین المللی شرکت کرده و صحت و دقت دستگاه و کارشناسان بررسی میگردد.

         تمام نمونه خون و سرم بیماران تا یک هفته نگهداری می شوند.

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۸