رئیس اداره پرستاری و مامایی

تعداد بازدید:۳۰۳۴

رئیس اداره پرستاری

علی رضائی

مدرک تحصیلی
کارشناسی پرستاری

تلفن تماس: ۳۲۳۲۷۳۹۷ - ۰۴۵

 

شرح و ظایف رئیس خدمات پرستاری و مامایی:
مدیر پرستاری با تکیه با رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد.
1- برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مدد جویان
2 -برنامه ریزی برای تشکیل و شرکت در کمیته های با شرح وظایف مدون )آموزشی، پژوهشی و کنترل عفونت(
3- رهبری و هدایت واحدهای پرستاری برای تحقق اهداف سازمانی
4- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی
5- بکار گیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
6- نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده
7- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط برای ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
8- شرکت فعال در کمیته های درون سازمانی
9- تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت ها کارکنان پرستاری
10- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی برای ایجاد تقویت انگیزش کارکنان )تشویق ، تنبیه(گروه پرستاری
11- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر گروه تحت نظارت
مدیر پرستاری
12- تعیین حدود انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۱