مسئول فنی بیمارستان

تعداد بازدید:۲۱۴

مسئول فنی بیمارستان امام خمینی(ره) نمین

آقای دکتر رضا محمدی

شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان

  • حضور مستمر و فعال در مرکز در ساعتها و نوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیتهای مربوطه.
  • نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین،مقررات و دستورالعمل های وزارت
  • سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریت های پزشکی(اورژانس)
  • ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخش های مختلف بیمارستانی و تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت
  • نظارت بر انتخاب ، به کاری گیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت برای       قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود
  • کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت مقررات مطرح در این آیین نامه

کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

·           نظارت بر کیفیت قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان

·           کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی،درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان

·           ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی بیمارستان

·           جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

·            رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط

·           نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین- مقررات و دستورالعمل ها

·           رعایت و اعمال کلیه قوانین ، مقررات ، دستورالعملهای وزارت و موازین علمی ، فنی ، اسلامی و اخلاقی در مرکز

·           نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه

·           نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و مرتبط وزارت

·           نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماری های واگیر قابل گزارش ، به معاونت بهداشت/ مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

·           مسئولین فنی موظفند علاوه بر انجام وظایف مربوطه در مدت مسئولیت فنی، نواقص و ایرادهای فنی را علاوه بر موسس به مسئول فنی رابط(مسئول فنی صبح) اعلام دارند.

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۲