فرم ارسال گزارش خطا

عنوان فرم
 • 0
 • تاریخ بروز خطا*
  1
 • بخش گزارش دهنده*
  2
 • شیفت بروز خطا*
  صبح
  عصر
  شب
  3
 • سابقه کار گزارش دهنده*
  کمتر از 5 سال
  5 تا 10 سال
  10 تا 20 سال
  بیش از 20 سال
  طرحی
  4
 • سمت گزارش دهنده*
  5
 • سمت فرد / واحد انجام دهنده خطا*
  6
 • نام و نام خانوادگی بیمار*
  7
 • شماره پرونده*
  8
 • تاریخ پذیرش*
  9
 • بخش بستری*
  10
 • وضعیت خطا*
  نزدیک به خطا
  بدون عارضه
  فاجعه امیز
  11
 • عامل اصلی بروز خطا*
  عدم گزارش به موقع به پزشک
  کمبود نیرو
  کمبود آگاهی پرسنل
  تازه کاربودن
  شیفت طولانی
  عدم ارتباط صحیح بیمار
  ناقص بودن دستورات دارویی
  ناخوانا بودن دستور پزشک/پرستار
  اشکال در تجهیزات
  حضور همراه و شلوغی بخش
  شبکاری
  مشکلات شخصی
  بی توجهی در خواندن یا اجرای دستور
  عدم توجه به دستورالعمل ها
  شرایط نامناسب محیطی
  قصور در انجام دستورات پزشکی/پرستاری
  مشکلات شخصی
  سایر
  12
 • شرح مختصری از خطا*
  13
 • پیشنهادات جهت جلوگیری از بروز مجدد خطا*
  14