رسیدگی به شکایات

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کدملی*
  3
 • تلفن همراه*
  4
 • تاریخ*
  5
 • فرد یا افراد مورد شکایت*
  6
 • شرح شکایت*
  7
 • دریافت جواب*در صورت تمایل به دریافت جواب گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  پیامک
  پست الکترونیک
  8
 • ارسال مستندات در خصوص شکایات مطرح شده* فایل خود را ضمیمه کنید
   9
  • در صورت مراجعه به سایر مراجع رسیدگی به موضوع شکایت، مستندات خود را پیوست نمائید.* فایل خود را ضمیمه کنید
    10
   • پیشنهاد و انتقادات*
    11
   • پست الکترونیکی*در صورت تمایل پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
    12