دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۵۶

خانم رقیه کنعانی

شرح وظایف:

ثبت مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در برنامه اتوماسیون اداری

 ارجاع نامه به گیرنده آن دربرنامه اتوماسیون اداری

پرینت نامه و ارسال آن به گیرندگانی که دارای برنامه اتوماسیون اداری نمی باشند 

بایگانی کلیه نامه ها دربرنامه اتوماسیون اداری

پیگیری کلیه نامه طبق دستور مقام مافوق

انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۰